Statut Stowarzyszenia Podróżników Dookoła Świata

 

§ 1. Stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie działa pod nazwą "Stowarzyszenie Podróżników Dookoła Świata". Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony, działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, jego siedzibą jest miasto Lublin. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz swych członków oraz ogółu społeczności.

 

Cele Stowarzyszenia obejmują promocję krajoznawstwa, sportu, turystyki i poznawania świata, promocję zdrowia poprzez popularyzację roweru jako środka transportu, wykorzystanie turystyki aktywnej jako sposób integracji osób niepełnosprawnych, organizację wypraw dla członków Stowarzyszenia i innych osób, a także naukę, edukację, oświatę, promocję postaw ekologicznych, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, wolności i praw człowieka, oraz rozwijanie kontaktów i współpracę międzynarodową.

 

Cele te będą realizowane poprzez organizowanie wypraw, wycieczek, rajdów, przeprowadzanie akcji propagujących turystykę - zwłaszcza rowerową, sport, wystawy fotograficzne, pokazy zdjęć, filmów, organizowanie spotkań, przygotowywanie przewodników i reportaży, rozbudowywanie serwisu internetowego. Realizacja celów odbywać się będzie również poprzez wspieranie samorządów i wspólnot lokalnych w zakresie turystyki rowerowej, budowy ścieżek rowerowych, odkrywania i popularyzowania lokalnych atrakcji turystycznych. Cele będą realizowane we współpracy z organizacjami rowerowymi w Europie i na świecie.

 

§ 2. Członkowie

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych,  członków wspierających, członków honorowych. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Kandydat musi uzyskać rekomendację przynajmniej dwóch członków zwyczajnych. Przyjęcie nowego członka stwierdza Zarząd. Utrata członkostwa następuje poprzez: wystąpienie ze Stowarzyszenia lub całkowitą utratę zdolności do czynności prawnych, a także w wyniku niewywiązywania się z obowiązków członkowskich, stwierdzonego uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętą w głosowaniu tajnym. Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestniczenia we władzach Stowarzyszenia, udziału w jego działaniach, poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz innych świadczeń Stowarzyszenia, korzystania z dorobku Stowarzyszenia i z jego majątku, zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, czynnegoudziału w działaniach Stowarzyszenia i dążenia do realizacji jego celów, pozyskiwania funduszy na działalność i partycypowania w kosztach działalności Stowarzyszenia, w tym uiszczania składek członkowskich, a także do wywiązywania się z podjętych w ramach Stowarzyszenia i przez Stowarzyszenie zobowiązań, dbania o jego rozwój, pozyskiwania nowych członków, partnerów i sponsorów oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  Tytuł członka honorowego zostaje nadany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  na wniosek Zarządu. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

 

§ 3. Władze Stowarzyszenia

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,  może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zarząd powinien powiadomić członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którym jest Prezes Stowarzyszenia lub w przypadku jego nieobecności osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną, wybiera ona przewodniczącego spośród swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Zarząd, Komisję Rewizyjną, udziela absolutorium członkom Zarządu, dokonuje zmian Statutu w drodze uchwały, rozwiązuje Stowarzyszenie w drodze uchwały, przyznaje honorowe członkostwo osobom zasłużonym, podejmuje uchwały w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków.

 

Zarząd składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Kadencja zarządu trwa cztery lata, po jej upływie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia decyduje w głosowaniu tajnym o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków. Członek Zarządu, który nie otrzymał absolutorium, nie może zostać wybrany do Zarządu następnej kadencji. W razie rezygnacji lub innego wydarzenia uniemożliwiającego członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełnienie jego funkcji pozostali członkowie Zarządu bezzwłocznie zwołują Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu uzupełnienia składu organów.

 

Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia, księgowość i wypełnia obowiązki sprawozdawcze. Zarząd może, w szczególnych przypadkach zwolnić członków z obowiązku płacenia składek członkowskich. Każdy członek Zarządu może jednoosobowo składać oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych. W sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu wymagana jest uchwała Zarządu.

 

Każdy członek Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje na czteroletnią kadencję Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej są niezależni od innych organów Stowarzyszenia. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany na zgodny wniosek pozostałych członków Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę wewnętrzną nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach merytorycznych i finansowych. Komisja Rewizyjna bada sprawozdania Zarządu i opiniuje je Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia przed głosowaniem w sprawie absolutorium dla Zarządu. Do uchwał Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 7.

 

§ 4. Finansowanie działalności

 

Stowarzyszenie jest finansowane z darowizn członków i innych osób. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ustala wysokość składek członkowskich. Stowarzyszenie może za zgodą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjąć działalność gospodarczą.

 

Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, czyli takich, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi. Zabronione jest przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Zabronione jest wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. Zabronione jest kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 5. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Zmiany Statutu może dokonać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia. Gdyby liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła 50, Zarząd zwoła Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu dokonania ewentualnych zmian statutu, w szczególności rozważenia wprowadzenia Zebrania Delegatów w miejsce Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a także ustanowienia terenowych jednostek organizacyjnych. Stowarzyszenie rozwiązuje się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia.